Vilkår for brug af websiden

Log ind

Berlin High End A/S, CVR-nr. 29 19 56 92 (”Selskabet”) stiller hermed nærværende website vederlagsfrit til rådighed.
 
Formålet med websitet er udelukkende at give potentielle sælgere og købere af aktier i Selskabet mulighed for at kontakte hinanden, og websitet kan kun anvendes af nuværene aktionærer.
 
Det er ikke muligt at indgå juridisk bindende aftaler om køb/salg af aktier i Selskabet via websitet, der alene er et kontaktforum. Enhver meddelelse gjort tilgængelig på websitet eller sendt via websitet er udtryk for de enkelte brugeres hensigt og er ikke juridisk bindende. Ethvert køb/salg af aktier i Selskabet kræver, at en køber og en sælger indgår en separat, juridisk bindende aktienota, hvor alle relevante vilkår fastsættes, herunder købesum, overdragelsesdato, betaling m.v. 
 
Kommunikation mellem brugere af websitet, brugernes eventuelle efterfølgende indgåelse af aktiehandler og gennemførelsen heraf sker direkte mellem de pågældende brugere og deres respektive banker uden nogen form for involvering fra Selskabets side. 
 
Selskabet har intet ansvar for (i) brugernes kommunikation og handlinger på websitet, (ii) de eventuelle aftaler/aktiehandler, som brugere måtte indgå, eller (iii) forhold relateret til gennemførelsen af aktiehandler mellem brugere.
 
Selskabet modtager intet vederlag i forbindelse med brugernes eventuelle indgåelse og/eller gennemførelse af aftaler om køb/salg af aktier i Selskabet. Selskabet yder ikke nogen form for investeringsservice som fast erhverv eller som virksomhed på et professionelt grundlag.
 
Selskabet kan ikke oprettes som bruger af websitet, og selskabet sælger ikke aktier fra Selskabets eventuelle beholdning af egne aktier til brugere af websitet. 
 
Selskabet behandler visse personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, e-mailadresse og bankforbindelse, i forbindelse med din brug af websitet. Enhver behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Selskabets persondatapolitik, som fremgår nedenfor:

PERSONDATAPOLITIK – SÅDAN BEHANDLER BERLIN HIGH END A/S PERSONOPLYSNINGER

Selskabet modtager og behandler visse personoplysninger i forbindelse med, at selskabet stiller dette website til rådighed. Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse om selskabets behandling af personoplysninger og redegøre for baggrunden og formålet med behandlingen. Da selskabet registrerer og behandler visse personoplysninger om dig elektronisk, skal selskabet som dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger om selskabets behandling af dine personoplysninger. Denne information fremgår nedenfor.

Selskabets behandling af dine personoplysninger

Selskabet behandler som administrator af dette website visse personoplysninger om dig. Selskabet behandler udelukkende almindelige (ikke-følsomme) oplysninger, herunder som udgangspunkt navn, adresse, e-mail adresse og bankforbindelse.

Grundlaget for selskabets registrering og behandling af dine personoplysninger er de generelle vilkår for brug af websitet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b) om behandling nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, henholdsvis artikel 6(1)(f) om behandling nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Med henblik på at give adgang for brugere af websitet til at kommunikere med hinanden er det nødvendigt at give andre brugere af websitet adgang til de personoplysninger, som du måtte vælge at gøre tilgængelige. Det er endvidere nødvendigt, at selskabet i en kortere periode selv kan tilgå oplysningerne. Dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger slettes automatisk efter 12 måneder. For selskabets aktionærer slettes dog ikke eventuelle personoplysninger, som du tidligere har meddelt særskilt til selskabet i din egenskab af aktionær med henblik på overholdelse af selskabets og aktionærernes forpligtelser under selskabsloven og/eller med henblik på, at selskabet kan kommunikere elektronisk (via e-mail) med dig som aktionær.   

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til selskabets behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte selskabet.

  1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som selskabet behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  1. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

  1. Ret til sletning

Du har ret til at få slettet alle oplysninger om dig på ethvert tidspunkt inden tidspunktet for selskabets generelle sletning indtræffer.

  1. Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må selskabet fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  1. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod selskabets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis selskabets behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  1. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig: Datatilsynet Borgergade 28, 5. DK-1300 København K+45 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk.

 

Du kan desuden kontakte selskabet som dataansvarlig: Berlin High End A/S, direktør Jon Svenningsen, tlf. 23 71 19 98, e-mail:info@berlinhighend.dk.